Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2014

September 26 2014

Learn with The Witcher


"Znał się z wieloma krasnoludami, wiedział, jak się przepija i jak wznosi toasty.  – Za pomyślność sprawy słusznej!  – A na pohybel skurwysynom! – odpowiedział krasnolud, stukając kuflem o jego kufel. – Miło napić się z kimś, kto zna obyczaj i protokół."
"Sezon Burz" by Andrzej Sapkowski
Reposted fromsiekierawglowie siekierawglowie

September 24 2014

9853 7e70 500
Reposted fromannik annik viaTheGehmMasta TheGehmMasta

September 23 2014

6127 383f 500
Reposted byanachronicWitchersiekierawglowie
6073 f877
Reposted byebisMakeMePurrcasanovaredmatussazazel
6059 387e
6055 3324
6023 4c3f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl